Startsida

NCUs utvärderingsprojekt producerade information om hur kompetensbaseringen förverkligas och vilka faktorer som främjar eller hämmar den

Utvärderingen Kompetensbaserad, kundorienterad och effektiv yrkesutbildning grundade sig på en av delarna i reformen av yrkesutbildningen, dvs. kompetensbaserad verksamhet och tanke- och tillvägagångssätt som främjar sådan verksamhet samt effekterna av förändringen. Utvärderingen gav utvärderingsdata som baserade sig på mångsidig information och mångfacetterade tolkningar. Utvärderingsinformationen gäll hur kompetensbaseringen förverkligas och vilka faktorer som främjar eller hämmar den med tanke på framtiden. Dessutom fick man information om god praxis. Utvärderingen var en del av den utrednings- och forskningsverksamhet som stöder beslutsfattandet i statsrådet.

Syftet med utvärderingen var att stödja utvecklandet av en kompetensbaserad och kundorienterad yrkesutbildning

Syftet med utvärderingen var att stödja beslutsfattandet under reformen och i synnerhet stödja utvecklandet av en kompetensbaserad och kundorienterad yrkesutbildning. I utvärderingen blev olika instanser, så som utbildningsanordnare, arbetslivsrepresentanter, studerande och intressentgrupper delaktiga i att producera utvärderingsdata samt att tolka och tillgodogöra sig resultaten.

Utvärderingsrapport blev klar 2018

En självvärdering riktades till utbildningsanordnare, studerande, arbetslivet och intressentgrupper hösten 2016 och regionala workshoppar ordnades 2017. NCU informerade om projektresultaten i olika skeden av projektet. Mellanrapporterna för utvärderingen blev klar våren 2017 och slutrapporterna i januari 2018.