Utvärderingsfrågor

I enlighet med statsrådets uppdrag försökte utvärderingen få svar på hur yrkesutbildningens kompetensinriktning och kundorientering förstärks och hur effektiviteten i verksamheten ökas. Utvärderingsfrågorna var:

Läget i fråga om den kompetensbaserade utbildningen
  • Hur har utbildningsanordnarna och examensarrangörerna säkerställt förverkligandet av kompetensinriktningen och dess förutsättningar i sin verksamhet och i samarbete med andra utbildningsanordnare och examensarrangörer samt med arbetslivet?
  • Hur har kompetensinriktningen förändrat undervisnings- och handledningspersonalens arbete, befattningsbeskrivningarna och personalstrukturen och vilka åtgärder har vidtagits för att utveckla lärarskapet och för att trygga den handledning, den undervisning och det övriga stöd som de studerande behöver?
  • Hur har kompetensinriktningen förändrat de studerandes inlärningsprocess och den undervisning, handledning och det övriga stöd som behövs i de studerandes inlärningsprocess och hur har praxisen och resultaten inom studerandebedömningen förändrats?
  • Hur har de olika utbildningsformerna, de olika kompetensområdena och kärnprocesserna inom examina förenhetligats i och med reformen?
  • Hur har kompetensinriktningen förändrat samarbetet med arbetslivet och hur har arbetslivsorienteringen och närheten till arbetslivet utvecklats när det gäller de studerandes studier och de pedagogiska praktikerna?
Kompetensbaserade utbildningens kostnader
  • Hur har de centrala kostnadsfaktorerna och kostnaderna i anknytning till kompetensinriktningen utvecklats i och med övergången till kompetensinriktning?
Politiska åtgärder
  • Hur välvalda och ändamålsenliga har de genomförda och kommande politiska åtgärderna och den administrativa styrningen kring åtgärderna varit när det gäller att förbättra yrkesutbildningens kvalitet, genomslagskraft, effektivitet och lönsamhet?