Preliminära resultat av regionala workshoppar

Under våren 2017 ordnade NCU för utbildningsanordnare fyra lokala workshoppar, där man fördjupade utvärderingsresultaten och utvärderade hur samarbetet mellan utbildningsanordnare har lyckats med tanke på kompetensbaserad utbildning.

Workshopparna ordnades på olika håll i Finland i Kervo, Karleby, Kouvola och Rovaniemi. Projektets styrgrupp hördes i fråga om val av område. Anordnare som ör verksamma i områdena bjöds in till workshopparna enligt urvalsprincip. Sammanlagt deltog 22 utbildningsanordnare i tillställningarna (tabell 1).

Tabell 1. Antalet utbildningsanordnare och deltagare som deltog i workshoppar

Samarbetssituationen i områdena

I början av tillställningen berättade anordnarna om hur de samarbetar med övriga utbildningsanordnare i fråga om kompetensbaserad utbildning.

I figur 1 finns en sammanfattning av helheten. Allmänt kan man konstatera att samarbete i fråga om kompetensbaserad utbildning inte ännu genomförs så systematiskt. Den största delen av det samarbete som genomförs för närvarande gäller allmän utveckling, såsom projekt, nätverk, kvalitetshantering och prognostisering.

Figur 1. Sammanfattning av lokalt samarbete i fyra områden utvärderat av utbildningsanordnare

Cirka hälften av de nämnda samarbetsformerna gäller teman med kompetensbaserad utbildning. Det vanligaste är samarbete som gäller olika utbildningsformer såsom läroavtalsutbildning, vuxenutbildning och fristående examina. Även i fråga om resurser görs samarbete bland annat i fråga om expertsamarbete och användning av lokaler.

Samarbete i fråga om utbildningsutbud förekommer i utbudet för utbildning på andra stadiet, anordnande av olika utbildningar samt information och marknadsföring. Ur studerandes synvinkel förekommer fortfarande rätt lite regionalt samarbete, främst i form av enstaka utbildningsexperiment och studentutbyten samt studerandehandledning.

I fråga om samarbete med arbetslivet lyftes man fram anordnande av arbetskraftsutbildning och inlärning i arbetet. Enligt anordnarna används inte gemensamma lärmiljöer så mycket, och likaså förekommer rätt lite samarbete i fråga om undervisningsarrangemang.

I figur 2 anges fördelningen av preliminära resultat i områdena. Samarbetets omfattning och sätten att samarbeta varierade områdesvis.

Figur 2. Regionalt samarbete i Kervo, Kouvola, Karleby och Rovaniemi utvärderat av anordnarna

 

Skriv en ny kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.