Diskutera utvärderingen

Kommentera eller ställ frågor om utvärderingen.


Fråga: Omfattar utvärderingen endast de grundläggande yrkesexamina eller också yrkesexamina och specialyrkesexamina?

Svar: Utvärderingen omfattar följande examens- och utbildningsformer:

  • grundläggande yrkesexamen, yrkesexamen, specialyrkesexamen
  • grundläggande yrkesutbildning vid läroanstalter, fristående examina och utbildning som förbereder för dem, läroavtalsutbildning.

Fråga: Hur granskas kompetensinriktningen inom vuxenutbildningen, där kompetensinriktningen har funnits med sedan mitten av 1990-talet?

Svar: De som anordnar yrkesinriktad vuxenutbildning utvärderar kompetensinriktningen och kundorienteringen i första hand utifrån de mål som har ställts för vuxenutbildningen i detta avseende. I utvärderingen beaktas också i tillämpliga delar målen för den grundläggande yrkesutbildningens examensreform (trädde i kraft 1.8.2015).


Fråga: När utbildningsanordnaren har flera läroanstalter och ett tiotal examina, hur kan man svara på frågorna om t.ex. skillnader mellan examina eller om hur servicen motsvarar de olika studerandenas behov?

Svar: Det vore bra att bilda grupper som består av en tillräckligt bred representation/kunnande från olika utbildningsområden, utbildningsformer, olika slag av studerande o.s.v.


Fråga: Kan utvärderingen genomföras utifrån studerande- och arbetslivsrespons och statistikuppgifter?

Svar: Utvärderingen genomförs enligt principerna för en utvecklande utvärdering där en central del är de olika kundernas och intressentgruppernas deltagande och interaktion med varandra. Utbildningsanordnaren avgör hur det här deltagandet och den här interaktionen ska genomföras i självvärderingen och vid insamlingen av det material som ligger till grund för självvärderingen. Som grund för utvärderingen kan man använda uppgifter som har samlats in i andra sammanhang.


Fråga: Hur kan arbetslivet och de studerande svara på svåra frågor? En del av frågorna kräver t.ex. jämförelse med helheten och den har de ingen erfarenhet av.

Svar: Utvärderingsgrupperna gör självvärderingen utifrån de uppgifter som gruppen har i utvärderingssituationen. I slutet av varje utvärderingsområde finns det en punkt där självvärderingen kan kompletteras med fria kommentarer. Man kan också välja svarsalternativet ”Ingen information”.


Fråga: Har de som ska besvara enkäten (de studerande, arbetslivsrepresentanterna och utbildningsanordnarna) fått inverka på frågornas utformning och innehåll?

Svar: Utvärderingsblanketterna har skickats ut för kommentarer till tre utbildningsanordnare som anordnar utbildning inom flera branscher och inom olika utbildningsformer.

 

Skriv en ny kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.