Aktuellt

Preliminära resultat av regionala workshoppar

Under våren 2017 ordnade NCU för utbildningsanordnare fyra lokala workshoppar, där man fördjupade utvärderingsresultaten och utvärderade hur samarbetet mellan utbildningsanordnare har lyckats med tanke på kompetensbaserad utbildning.

Workshopparna ordnades på olika håll i Finland i Kervo, Karleby, Kouvola och Rovaniemi. Projektets styrgrupp hördes i fråga om val av område. Anordnare som ör verksamma i områdena bjöds in till workshopparna enligt urvalsprincip. Sammanlagt deltog 22 utbildningsanordnare i tillställningarna (tabell 1).

Tabell 1. Antalet utbildningsanordnare och deltagare som deltog i workshoppar

Samarbetssituationen i områdena

I början av tillställningen berättade anordnarna om hur de samarbetar med övriga utbildningsanordnare i fråga om kompetensbaserad utbildning.

I figur 1 finns en sammanfattning av helheten. Allmänt kan man konstatera att samarbete i fråga om kompetensbaserad utbildning inte ännu genomförs så systematiskt. Den största delen av det samarbete som genomförs för närvarande gäller allmän utveckling, såsom projekt, nätverk, kvalitetshantering och prognostisering.

Figur 1. Sammanfattning av lokalt samarbete i fyra områden utvärderat av utbildningsanordnare

Cirka hälften av de nämnda samarbetsformerna gäller teman med kompetensbaserad utbildning. Det vanligaste är samarbete som gäller olika utbildningsformer såsom läroavtalsutbildning, vuxenutbildning och fristående examina. Även i fråga om resurser görs samarbete bland annat i fråga om expertsamarbete och användning av lokaler.

Samarbete i fråga om utbildningsutbud förekommer i utbudet för utbildning på andra stadiet, anordnande av olika utbildningar samt information och marknadsföring. Ur studerandes synvinkel förekommer fortfarande rätt lite regionalt samarbete, främst i form av enstaka utbildningsexperiment och studentutbyten samt studerandehandledning.

I fråga om samarbete med arbetslivet lyftes man fram anordnande av arbetskraftsutbildning och inlärning i arbetet. Enligt anordnarna används inte gemensamma lärmiljöer så mycket, och likaså förekommer rätt lite samarbete i fråga om undervisningsarrangemang.

I figur 2 anges fördelningen av preliminära resultat i områdena. Samarbetets omfattning och sätten att samarbeta varierade områdesvis.

Figur 2. Regionalt samarbete i Kervo, Kouvola, Karleby och Rovaniemi utvärderat av anordnarna

 

Publicerings- och informationsmöte 23.1.2018

Ett publicerings- och informationsmöte om resultaten av utvärderingsprojektet Kompetensbaserad, kundorienterad och effektiv yrkesutbildning ordnades i Helsingfors 23.1.2018 kl. 13.00–15.30. Tillställningen var ett inbjudningsseminarium.

Tillställningen filmades och YouTube-videon finns på adressen: https://youtu.be/aRkzmNBFFjs

Bifogat finns tillställningens program och presentationer.

 • Tillställningens öppnande, direktör Harri Peltoniemi, Nationella centret för utbildningsutvärdering NCU
 • Utvärderingsresultat, Utvärderingsråd Aila Korpi och utvärderingsråd Jani Goman, NCU Arvioinnin tulokset -diaesitys 23.1.2018 (.pdf)
 • Kommentarsinlägg
 • Diskussion

Utvärderingen genomfördes som en del av statsrådets utrednings- och forskningsplan 2016. Utvärderingsrapporterna, ett meddelande som gäller dem och en policy brief publicerades 23.1.2018 på statsrådets webbplats för utrednings- och forskningsverksamhet på adressen tietokayttoon.fi.

Regionala tillställningar i februari-mars 2018

Nationella centret för utbildningsutvärdering (NCU) ordnar sex feedbackseminarier med samma innehåll där man presenterar utvärderingsresultaten och diskuterar dem samt  kartlägger kommande utvärderings- och stödbehov.

Orterna och tidpunkterna är följande:

 • Tammerfors, tis. 20.2.2018 kl. 12–16 (anmäl dig senast 13.2)
  Tampereen seudun ammattiopisto Tredu, Åkerlundinkatu 8, Tammerfors
 • Joensuu, mån. 26.2.2018 kl. 12–16 (anmäl dig senast 19.2)
  Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä Riveria, Niskakatu 17, Joensuu
 • Helsingfors, fre. 2.3.2018 kl. 9–13 (anmäl dig senast 23.2)
  Helsinki Congress Paasitorni, Paasivuorigatan 5 A, Helsingfors
 • Åbo, tis. 6.3.2018 kl. 12–16 (anmäl dig senast 27.2)
  Åbo yrkesinstitut, Slottsgatan 72, Åbo
 • Rovaniemi, mån. 12.3.2018 kl. 12–16 (anmäl dig senast 5.3)
  Lapin koulutuskeskus REDU, Jänkätie 1, Rovaniemi
 • Uleåborg, tis. 13.3.2018 kl. 12–16 (anmäl dig senast 6.3)
  Oulun seudun ammattiopisto OSAO, Kotkantie 2A, Uleåborg

Deltagarna kan välja den tillställning som passar dem bäst. Vi ber er anmäla er
senast en vecka före tillställningen på adressen: https://link.webropolsurveys.com/S/9C2C905562BA61F5

Tillställningarna är avgiftsfria. Deltagarna står själva för rese-, inkvarterings- och måltidskostnader samt andra motsvarande kostnader. Nationella centret för utbildningsutvärdering bjuder på kaffe.

Välkommen!

Riksomfattande seminarium 22.11.2017

Ett riksomfattande seminarium för projektet Kompetensbaserad, kundorienterad och effektiv yrkesutbildning ordnades i Helsingfors 22.11.2017 klo. 11.30–16.00.

Till seminariet bjöds in anordnare av yrkesutbildning, lärare, studerande, arbetslivets representanter, anordnare av yrkeslärarutbildning och intressentgrupper. Under tillställningen diskuterades och analyserades utvärderingsresultaten. Analysresultaten utnyttjas vid slutförandet av projektets slutrapporter.

Tillställningen filmades och YouTube-videon finns på adressen: https://youtu.be/uTEQj2nXf_Y

Bifogat finns seminariets program och presentationer.

 • Tillställningens öppnande, överdirektör Mika Tammilehto, undervisnings- och kulturministeriet, yrkesutbildningsavdelningen Tammilehdon esitys 22.11.2017 (.pdf)
 • Utvärderingsresultat, utvärderingsråd Aila Korpi och enhetschef Anu Räisänen, NCU Arvioinnin alustavat tulokset seminaarissa 22.11.2017 (.pdf)
 • Kommentarsinlägg
  • Direktör Jari Laukia, Haaga-Helia yrkeshögskola, yrkespedagogisk lärarhögskola Jari Laukian puheenvuoro 22.11.2017 (.pdf)
  • Ordförande Jasmina Khabbal, De yrkesstuderandes förbund i Finland – SAKKI ry Sakki ry:n puheenvuoro 22.11.2017 (.pdf)
  • Specialsakkunnig Juha-Ville Mäkinen, LVI-Tekniset Urakoitsijat ry (VVS-Tekniska Entreprenörer rf)
  • Direktör Sampo Suihko, Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia
 • Analysering av resultat i grupper och genomgång av centrala observationer
 • Sammanfattning och slutord, Anu Räisänen, NCU

Den första regionala paneldiskussionen hölls i Kervo 22.3.2017

Under våren 2017 ordnar NCU fyra regionala utvärderingspaneler för utbildningsanordnarna. Panelerna behandlar utvärderingens resultat ingående och deltagarna utvärderar samarbetet mellan utbildningsanordnarna med avseende på kompetensinriktningen.

Den första paneldiskussionen, som Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä stod värd för, hölls i Kervo i mars. I evenemanget deltog sju utbildningsanordnare.

Evenemanget började med en presentation av de preliminära resultaten i utvärderingen, både på nationell och regional nivå. Därefter stod workshopsarbete på programmet. Deltagarna fick en uppvärmningsuppgift som bestod av att diskutera samarbetet mellan deras utbildningsanordnare och andra anordnare, och resultatet av diskussionen antecknades på lappar som sattes upp på väggen. Slutresultatet var färgrant!

Efter detta genomförde utbildningsanordnarnas representanter ett grupparbete där de tillsammans utvärderade det regionala samarbetet med avseende på kompetensinriktningen. I grupparbetet diskuterades hur samarbetet hade lyckats i följande frågor: det regionala utbildningsutbudet, arbetslivssamarbetet, undervisningsarrangemangen, utveckling och användning av gemensamma lärmiljöer, sänkandet av skiljemurarna mellan utbildningsformerna och samarbetet mellan dem, allokeringen av personalresurser och ekonomiska resurser samt sänkning av kostnaderna.

Den information som de regionala panelerna gav kommer att användas för att fördjupa utvärderingsinformationen. Följande paneler ordnas i Karleby (25.4.), Kouvola (27.4.) och Rovaniemi (4.5). Dessutom sammankallas en nationell panel hösten 2017.

De regionala panelerna – tidpunkter och orter

Under våren 2017 ordnas för utbildningsanordnarna fyra regionala paneldiskussioner där utvärderingens resultat behandlas ingående och samarbetet mellan utbildningsanordnarna utvärderas med avseende på kompetensinriktningen.

Tidpunkter och orter för paneldiskussionerna:

 • 22.3.2017, Kervo
 • 25.4.2017, Karleby
 • 27.4.2017, Kouvola
 • 4.5.2017, Rovaniemi

Vid valet av regioner hördes projektets styrgrupp. Paneldiskussioner hålls på olika håll i Finland, och de regionala anordnare som bjuds in väljs ut genom stickprov. De utvalda utbildningsanordnarna har fått en separat inbjudan till evenemangen.

Tack för svaren i självvärderingen!

Vi fick många svar i självvärderingarna, och materialet är värdefullt i det kommande arbetet i utvärderingen. Ett varmt tack till alla som deltog i utvärderingen!

Utvärderingens analysfas har nu börjat. En mellanrapport lämnades till statsrådets kansli i mars, och de resultat vi fått kommer att utnyttjas i det förberedande arbetet inför reformen av yrkesutbildningen.

Med utgångspunkt i självvärderingarna ordnas våren 2017 fyra regionala paneldiskussioner för utbildningsanordnarna på olika orter. Dessutom ordnar NCU mellan maj och november tre separata workshoppar som gäller utvärderingen av de politiska åtgärderna och hösten 2017 en nationell workshop där deltagarna tillsammans tolkar utvärderingens resultat. Separat information kommer att ges om dessa evenemang.

Erfarenheter från utvärderingen

Här samlar vi utbildningsanordnarnas erfarenheter av utvärderingen.

Frågorna och svaren har publicerats här.


”Utvärderingen handlar om ett intressant och aktuellt ämne.”

”Anvisningarna var tydliga.”

”Det är bra att utbildningsanordnaren får ta del av uppgifterna från olika grupper som besvarat enkäten.”

”Utvärderingen stöder uppdateringen och förnyandet av utbildningsanordnarens kvalitetsledningssystem med hänsyn till kompetensinriktningen.”

”Utvärderingen kan vara till nytta när utbildningsanordnarnas processer utvecklas eftersom självvärderingsblanketten har byggts upp enligt de centrala processerna.”

”Tidtabellen blir en utmaning för en så här omfattande utvärdering.”

Självvärderingarna hos utbildningsanordnarna har inletts

Självvärderingen hos utbildningsanordnarna har inletts. Utvärderingen ska utföras senast 20.12.2016.

Utbildningsanordnarens ledning, undervisningspersonalen och de studerande samt arbetslivsrepresentanterna gör en utvärdering av hur kompetensinriktningen förverkligas i utbildningsanordnarens verksamhet. I utvärderingen bildar man en gemensam syn på läget i fråga om kompetensinriktningen på utbildningsanordnarnivå. Dessutom bedöms vilka effekter reformen har haft på kompetensinriktningen. I samband med utvärderingen samlas också in information om goda modeller som främjar den kompetensbaserade yrkesutbildningen.

Våren 2017 arrangeras regionala paneler där utvärderingsinformationen fördjupas. Utvärderingarna på utbildningsanordnarnivå utgör utgångspunkten för de frågor som tas upp i de regionala panelerna. Hösten 2017 ordnas en nationell panel där resultaten från utvärderingen tolkas tillsammans med utbildningsanordnarna och övriga intressentgrupper.

Se närmare anvisningar på fliken Anvisningar.

Kommentarer och frågor om utvärderingen samlas här.

Diskutera utvärderingen

Kommentera eller ställ frågor om utvärderingen.


Fråga: Omfattar utvärderingen endast de grundläggande yrkesexamina eller också yrkesexamina och specialyrkesexamina?

Svar: Utvärderingen omfattar följande examens- och utbildningsformer:

 • grundläggande yrkesexamen, yrkesexamen, specialyrkesexamen
 • grundläggande yrkesutbildning vid läroanstalter, fristående examina och utbildning som förbereder för dem, läroavtalsutbildning.

Fråga: Hur granskas kompetensinriktningen inom vuxenutbildningen, där kompetensinriktningen har funnits med sedan mitten av 1990-talet?

Svar: De som anordnar yrkesinriktad vuxenutbildning utvärderar kompetensinriktningen och kundorienteringen i första hand utifrån de mål som har ställts för vuxenutbildningen i detta avseende. I utvärderingen beaktas också i tillämpliga delar målen för den grundläggande yrkesutbildningens examensreform (trädde i kraft 1.8.2015).


Fråga: När utbildningsanordnaren har flera läroanstalter och ett tiotal examina, hur kan man svara på frågorna om t.ex. skillnader mellan examina eller om hur servicen motsvarar de olika studerandenas behov?

Svar: Det vore bra att bilda grupper som består av en tillräckligt bred representation/kunnande från olika utbildningsområden, utbildningsformer, olika slag av studerande o.s.v.


Fråga: Kan utvärderingen genomföras utifrån studerande- och arbetslivsrespons och statistikuppgifter?

Svar: Utvärderingen genomförs enligt principerna för en utvecklande utvärdering där en central del är de olika kundernas och intressentgruppernas deltagande och interaktion med varandra. Utbildningsanordnaren avgör hur det här deltagandet och den här interaktionen ska genomföras i självvärderingen och vid insamlingen av det material som ligger till grund för självvärderingen. Som grund för utvärderingen kan man använda uppgifter som har samlats in i andra sammanhang.


Fråga: Hur kan arbetslivet och de studerande svara på svåra frågor? En del av frågorna kräver t.ex. jämförelse med helheten och den har de ingen erfarenhet av.

Svar: Utvärderingsgrupperna gör självvärderingen utifrån de uppgifter som gruppen har i utvärderingssituationen. I slutet av varje utvärderingsområde finns det en punkt där självvärderingen kan kompletteras med fria kommentarer. Man kan också välja svarsalternativet ”Ingen information”.


Fråga: Har de som ska besvara enkäten (de studerande, arbetslivsrepresentanterna och utbildningsanordnarna) fått inverka på frågornas utformning och innehåll?

Svar: Utvärderingsblanketterna har skickats ut för kommentarer till tre utbildningsanordnare som anordnar utbildning inom flera branscher och inom olika utbildningsformer.